Siam Nissan
Chiangmai
News & Event

นิสสันเชื่อว่ายานยนต์และสิ่งแวดล้อมสามารถอยู่คู่กันอย่างยั่งยืนได้ เราจึงมุ่งเน้นพัฒนายานยนต์พลังงานสะอาด เพราะเราเชื่อว่าพลังงานไฟฟ้าจะมีส่วนช่วยให้เมืองแห่งอนาคตน่าอยู่ผ่านรูปแบบการขับขี่ที่สะดวกสบาย อีกทั้งยังช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน..