Siam Nissan
Chiangmai
News & Event

         เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา 'ครอบครัววังวิวัฒน์' โดย คุณนิตย์, คุณเพ็ญพรรณ และคุณจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามนิสสัน เชียงใหม่ จำกัด มอบทุนสนับสนุนการศึกษาจำนวน 200,000 บาท สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน โดยมี ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ นายกสภามหาวิทยาลัย และ รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมสะลวง ชั้น 2 อาคารอำนวยการและบริหารกลาง ศูนย์แม่ริม

"นิสสันเชียงใหม่ ห่วงใย ใส่ใจ ดูแล..."